June 2022
June 2022

Brainy انجمن

انجمنی با هدف تشویق دیگران برای قدم‌ گذاشتن در راه ترویج علم که با توجه به نبود انسجام و ناتوانی ما در پیگیری افراد شکست خورد.

December 2022
December 2022

Xiencely Club گروه

گروه تلگرامی دسته‌بندی شده در انواع زیر‌شاخه‌های ساینس به هدف تعامل افراد فعال در حوزه‌های مختلف ساینس و دسترسی راحت مطالب علمی برای عموم.

March 2023
March 2023

وبینار‌ها

برگزاری انواع وبینار‌های رایگان در جهت آشنایی مخاطبان با یافته‌های کاربردی-علمی.

April 2023
April 2023

انجمن بشری 1

انجمنی برای شنیدن دیگری فصل ۱

June 2023
June 2023

انجمن بشری 2

انجمنی برای شنیدن دیگری فصل ۲

July 2023
July 2023

Unix مدرسه

مدرسه‌ی آنلاین پرو‌ژه محور در تابستان ۱۴۰۲